# Batch Roll Session Name of the Students Father's Name Gender Bl Group Nationality
1 EM- 01 26 2003-2004 Md. Motasim Billah Md. Badrul Alam Male Bangladeshi
2 EM- 01 37 2003-2004 Md. Mobarak Hussain MD. Abdur Rahman Male Bangladeshi
3 EM- 01 38 2003-2004 Nandan Kishore Mahalanobish Buban Kishore Mahalnabish Male Bangladeshi
4 EM- 02 1 2004-2005 M.A.S. Al Ismail Hossain Mohammad Zakir Hossain Male Bangladeshi
5 EM- 02 15 2004-2005 Rifat Shahriar Md. Gias Uddin Male Bangladeshi
6 EM- 03 26 2005-2006 Lutfun Nahar Md. Yousuf Ali Female Bangladeshi
7 EM- 03 43 2005-2006 S.M. Saleh-Al-Nayeem Shahsufi Sheakh Abdul Hanif Male Bangladeshi
8 EM- 04 7 2006-2007 T.M. Arif Uzzaman MD.Aktaruzzaman Talukder Male Bangladeshi
9 EM- 04 67 2006-2007 Rushdah Mariam Md. Maidul Islam Female Bangladeshi
10 EM- 04 71 2006-2007 Afrin Anha Abdul Hakim Female Bangladeshi
11 EM- 05 39 2007-2008 Kazi Nizam Uddin Ahmed Kazi Naser Uddin Ahmed Male Bangladeshi
12 EM- 05 65 2007-2008 Anika Nawar Late Dr. Hazrat Ali Ahmed Female Bangladeshi
13 EM- 06 88 2008-2009 Fatema Ali MD. Ali Jinnah Male Bangladeshi
14 EM- 06 89 2008-2009 Kanai Lal Ghosh Ashok Kumar Ghosh Male Bangladeshi
15 EM- 07 51 2009-2010 Ashim Raut Ram Hari Raut Male Nepali
16 EM- 07 59 2009-2010 Pramod Shah Saryug Prasad Shah Male Nepali
17 EM- 07 64 2009-2010 Lalit Narayan Shah Manorath Prasad Male Nepali
18 EM- 07 67 2009-2010 Nadeem Farooq Farooq Ahmad Bhat Male Indian
19 EM- 07 68 2009-2010 Adnan Ashkary DR.MD.Mominul Alam Male Bangladeshi
20 EM- 07 103 2009-2010 Usama Mohammad Jalal Uddin Md. Jalal Uddin Male Bangladeshi
21 EM- 08 44 2010-2011 Raiiq Ridwan Prof. Dr. Md. Ridwanur Rahman Male B Positive Bangladeshi
22 EM- 09 13 2011-2012 Sahrin Sultana Dr. Md. Abdus Samad Female Bangladeshi
23 EM- 09 90 2011-2012 Md. Sajjad Hossain Mukut Md. Altaf Hossain Male Bangladeshi
24 EM- 10 31 2012-2013 Saif Hasan Khan Md. Zafar Ali Khan Male O+ Bangladeshi
25 EM- 10 74 2012-2013 Abu Zafor Abdus Samad Male B+ Bangladeshi
26 EM- 12 34 2014-2015 Rashfinur Yesmen Md. Rafiqul Islam Female O + ve Bangladeshi
27 EM- 12 82 2014-2015 Gobinda Lal Chakraborty Dulal Chakraborty Male O + ve Bangladeshi
28 EM- 13 135 2015-2016 Sneha Timilsina Krishna Timilsina Female B +ve Nepali
29 EM- 13 148 2015-2016 Bijay Budha Magar Dhoj Bahadur Budha Magar Male Nepali
30 EM- 14 133 2016-2017 Hannan Mumtaz Wani Mumtaz Uddin Wani Male O Positive Indian
31 EM- 14 143 2016-2017 Shireen Mir Mir Giassuddin Female B + Ve Indian
# Batch Roll Session Name of the Students Father's Name Gender Bl Group NationalityCopyright © 2021 Enam Medical College.